SÄÄNNÖT

NÄMÄ SÄÄNNÖT OVAT EHDOTUS YHDISTYKSEN UUSIKSI SÄÄNNÖIKSI, JOTKA SEURAAVA VUOSIKOKOUS VAHVISTAA!

 

RUNGON ALUEEN OMAKOTIYHDISTYS ry:n säännöt

1. Yhdistyksen nimi on Rungon alueen omakotiyhdistys ry ja sen kotipaikka on Kaarinan kaupunki.

2. Yhdistyksen tarkoituksena on valvoa jäseniensä sosiaalisia, yhteiskunnallisia ja sivistyksellisiä etuja.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää jäsenilleen kokouksia, illanviettoja, retkiä, kuntoliikuntaa ja opintokerhotoimintaa, sekä auttaa ja avustaa jäseniään niissä pyrkimyksissä, jotka tarkoitusperiltään ovat alueen yhteisen edun mukaisia. Yhdistys pyrkii toimiaan yhteistyössä kaupungin kanssa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys järjestää juhlia, arpajaisia ja myyjäisiä sekä rahakeräyksiä hankittuaan tarvittaessa asianomaisen luvan. Yhdistys voi vastaanottaa lahjoituksia ja testamentteja sekä hankkia ja omistaa kiinteää omaisuutta jäsentensä virkistystoimintaa ja irtainta omaisuutta toimintaansa varten.

Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi harjoittaa kioskikauppaa. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen hyödyn hankkiminen jäsenilleen.

3. Jäsenet

Yhdistykseen jäseneksi voi liittyä jokainen, joka omistaa kiinteistön tai osan siitä tai asuu Rungon alueella, ja joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Hallitus voi hyväksyä myös kannattajajäseniä, joilla ei ole äänioikeutta yhdistyksen kokouksissa, sekä valita kunniajäseniä.

4. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5. Liittymis- ja jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

6. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja 5 muuta varsinaista jäsentä.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt

Hallituksen toimikausi on kaksi vuotta siten, että vuosittain on puolet erovuorossa. Ensimmäiset erovuoroiset on valittu arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus voi asettaa toimikuntia, jotka ovat hallituksen valvonnan alaisia.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, kaksi yhdessä.

8. Tilikausi ja tilintarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.  

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

9. Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuussa.

Ylimääräinen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille jaettavilla kirjeillä, yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä tai sähköpostitse.

11. Vuosikokous

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

    1. kokouksen avaus

     2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa                                   

   3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

   4. hyväksytään kokouksen työjärjestys

   5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

    6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja

       muille vastuuvelvollisille

     7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus,  sekä toimihenkilöiden palkkiot.

      8. valitaan 6 § mukaisesti hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle.

       9. valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat

      10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.